Privaatus poliitika

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Autospirit privaatsuspõhimõtted (edaspidi põhimõtted) reguleerivad teie isikuandmete töötlemisega seotud olulisemaid põhiprintsiipe ja reegleid veebisaidi www.fiat.ee (edaspidi veebisait) kasutamise ajal. 1.2. Need põhimõtted:

1.2.1. kehtivad veebisaidi külastamise ja veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste ostmise korral; 1.2.2. on mõeldud teie isikuandmete kaitsmiseks loata kasutamise eest; 1.2.3. määratlevad teie isikuandmete vastutava töötleja kohustused; 1.2.4. selgitavad, kuidas ja mis põhjusel veebisait teie isikuandmeid kogub, kasutab ning säilitab (töötleb); 1.2.5. teavitavad teid õigustest, mis teil andmesubjektina on, samuti viisidest, kuidas te nimetatud õigusi kasutada saate.

1.3. Põhimõtetes kasutatud määratlused:

1.3.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud (teadaoleva) füüsilise isiku kohta või isiku kohta, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada (andmesubjekt), eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, e-posti aadress, võrguidentifikaator (IP-aadress) ja muud andmed või omadused. 1.3.2. Andmesubjekt (teie) on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse põhimõtetes esitatud alustel ja eesmärkidel. 1.3.3. Vastutavad töötlejad – Autospirit AS (juriidilise isiku kood 10283625, registreeritud aadess Ehitajate tee 122, Tallinn 13517), Autospirit Tartu OÜ (juriidilise isiku kood 11634050, registreeritud aadess Turu 47, Tartu 50106), mis töötlevad teie isikuandmeid üldotstarbeliselt ja üldiste meetoditega.

1.4. Teie isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust, Eesti Vabariigi elektroonilise side seadust, muid isikuandmete töötlemist ja kaitset, samuti õigusvastavust ja nõuetekohast rakendamist reguleerivaid seadusi ja õigusakte, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

II. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSPRINTSIIBID

2.1. See, millist teavet me teie kohta kogume, sõltub sellest, millist teavet te meile enda kohta esitate, kui pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks veebisaidil registreerute, küpsiste kasutamisega nõustute ja/või uudiskirjadega liitute. 2.2. Teil pole kohustust veebisaidi kasutamise ajal meile isikuandmeid anda, aga sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik lasta teil veebisaidil pakutavaid tooteid ja/või teenuseid osta. 2.3. Üldjuhul tegelevad veebisaidi kasutamise käigus esitatud andmete kogumise ja edasise töötlemisega põhimõtete jaotises 1.3.3 sätestatud vastutavad töötlejad. 2.4. Kogume isikuandmeid, mida meile esitate veebisaidi kasutamise ja veebisaidil registreerimise käigus, et osta pakutavaid tooteid ja/või teenuseid. See hõlmab järgimisi andmeid.

2.4.1. Põhiandmed nagu nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. 2.4.2. Registreerimisega seotud andmed veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks - tellitud toode/teenus, auto mudel, sõiduki registreerimismärk, teave otseturunduse eesmärgil andmete töötlemisega nõustumise või mittenõustumise kohta (meie uudiskirjaga liitumise korral) ja muud seotud andmed. 2.4.3. Muud veebisaidi kasutamisega seotud andmed - andmed, mis on kogutud küpsiste ja sarnaste internetis brausimise jms tehnoloogiate kasutamisega.

2.5. Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult põhimõtete jaotises 1.4 sätestatud õigusaktide alusel ning õigusaktides esitatud vastavatel eesmärkidel allpool täpsustatud moel:

2.5.1. registreerimise (tellimuse) täitmiseks veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks; 2.5.2. teie nõusoleku saamiseks, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel.

2.6. Kõikidel eelnimetatud juhtudel töötleme teie isikuandmeid sellises ulatuses, mis on vajalik konkreetsete ja selgelt määratletud õiguslike eesmärkide saavutamiseks, tagades ka andmesubjekti privaatsuse kaitse. 2.7. Tagame isikuandmete täpse, ausa ja seadusliku töötlemise, samuti isikuandmete töötlemise ainult enne isikuandmete kogumist paikapandud eesmärkidel, et isikuandmeid töödeldaks rangelt kooskõlas õigusaktides sätestatud selgete ja läbipaistvate nõuetega, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist. 2.8. Säilitame registreerimise käigus esitatud ning põhimõtete jaotistes 2.4.1 ja 2.4.2 kirjeldatud andmeid (välja arvatud otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek) kuni 3 (kolm) kuud, kui esitate oma isikuandmed proovisõiduks registreerimise ajal, ja kuni 6 (kuus) kuud, kui esitate oma isikuandmed parandustöödeks registreerimise ajal, alates hetkest, kui oma andmeid veebisaidi kaudu meile esitate. 2.9. Me ei säilita põhimõtete jaotises 2.4.3 sätestatud andmeid kauem kui dokumendi jaotises 4.1 nimetatud küpsiste kasutamise põhimõtetes sätestatud perioodiks. 2.10. Lisaks anname teada, et meie klienditeeninduskeskuse töötajatega peetavaid telefonivestlusi salvestatakse selleks, et tagada teile pakutavate teenuste kvaliteet ja andmesubjektide teavitamine. Enne vestluse salvestamise algust teavitatakse andmesubjekti vestluse salvestamisest ja salvestamise eesmärgist. Telefonivestlusi säilitatakse 6 kuud ja neid saab kuulata ainult siis, kui on kahtlusi käesoleva Poliitika sätete, meie ja meie klientide vahel sõlmitud toodete müügi ja (või) teenuste osutamise lepingute sätete või meie sisekorraeeskirjade, osutatavate teenuste suhtes või meie klientide või töötajatega seotud õnnetusjuhtumite või konfliktide (vahejuhtumite), materiaalsete väärtuste kadumise, kahjustamise või hävitamise korral. 2.11. Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja ohutult. Vastutavad töötlejad kehtestavad isikuandmete töötlemise meetmed ja võtavad andmete töötlemise ajal õigusaktides sätestatud nõuetekohaseid tehnilisi ja korralduslikke andmekaitsemeetmeid, et kaitsta töödeldud isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmete töötlemisel esineda võivatest ohtudest lähtudes kehtestatakse kohased meetmed. 2.12. Juhime tähelepanu, et kui lähete kokkulepitud ajal vastutavate töötlejate pakutavate toodete ja/või teenuste müügipunkti ning sõlmite toodete ja/või teenuste ostu-müügilepingud, töödeldakse teie isikuandmeid sõlmitud lepingutes sätestatu kohaselt.

III. OTSETURUNDUSE (UUDISKIRJA) TINGIMUSED

3.1. Kui olete nõustunud meie uudiskirja tellima, kasutame me teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit üldiselt ja/või individualiseeritult edastamaks automatiseeritud lahendustele (profiilidele) tuginevat teavet kaupade, teenuste, allahindluste, ettepanekute, konkursside, ürituste, uudiskirjade, päringute ja teiste uudiste kohta e-posti, posti, telefoni teel või lühisõnumitega ja me võtame teiega sellel eesmärgil ühendust. Kogutud teavet kasutatakse ainult uudiskirja saatmiseks. 3.2. Ühiste turunduspakkumiste esitamisel edastatakse teile üldise iseloomuga teavet, mida Andmete vastutavad töötlejad jagavad kõigi oma klientidega. 3.3. Individualiseeritud turundusettepanekute korral võite automatiseeritud lahenduste (profiilide koostamine) abil olla määratud Andmete vastutavate töötlejate konkreetsesse kliendikategooriasse vastavalt teie huvile (külastades Andmete vastutavate töötlejate salonge, suheldes e-posti, telefoni teel, sirvides Andmete vastutavate töötlejate veebisaite või muul viisil) Andmete vastutavate töötlejate konkreetsete teenuste ja/või kaupade vastu ja nende omandamise ajaloo, Andmete vastutavate töötlejate korraldatavates küsitlustes, konkurssidel ja üritustel osalemise ja teiste sarnaste tunnuste alusel. Sellistel juhtudel saadetakse üldteave ainult asjakohasele Andmete vastutavate töötlejate kliendikategooriale. 3.4. Andmete vastutavad töötlejad saavad teiega ühendust ka käesoleva Poliitika 3.1. nõusolekuta, kui pakutakse Andmete vastutavate töötlejate kaupu või teenuseid (või sarnaseid kaupu / teenuseid) või küsitakse arvamust kaupade/teenuste kohta. Viimasel juhul annavad Andmete vastutavad töötlejad teile lihtsasti teostatava võimaluse mitte nõustuda vastavate teadete saamisega. 3.5. Meie edastatav uudiskiri edastatakse Andmete vastutavate töötlejate poolt. Teie e-posti aadressi võime edastada kolmandatele isikutele, kes osutavad spetsialiseeritud reklaami levitamise teenuseid, vaid selleks, et saaksime teile edastada uudiskirja. 3.6. Selle Poliitika punktide 3.1. ja/või 3.4. alusel andmete (e-posti aadress ja telefoni number) töötlemise tähtaeg: 3 aastat, kuid mitte kauem, kui kehtib teie nõusolek. 3.7. Võite selle Poliitika punktide 3.1. ja/või 3.4. alusel edastatavast uudiskirjast loobuda, loobumisest andke teada e-posti aadressil info@autospirit.ee või uudiskirja allosas oleva viite kaudu.

IV. KÜPSISED

4.1. Küpsiste ja muude sarnaste internetis brausimise tehnoloogiate kasutamisega kättesaadavaid andmeid kogutakse kooskõlas küpsiste kasutamise põhimõtetega. 4.2. Küpsiste kasutamist saab reguleerida brauseri seadete muutmise või muu kaudu.

V. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

5.1. Juhime tähelepanu, et andmesubjektina on teil järgmised õigused:

5.1.1. olla teadlik isikuandmete töötlemisest (saada teavet); 5.1.2. saada teavet selle kohta, millistest allikatest ja mis tüüpi isikuandmeid kogutakse, millisel eesmärgil neid töödeldakse ja millistele andmete vastuvõtjatele isikuandmed avalikustatakse või avalikustati; 5.1.3. taotleda töödeldud isikandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed ja/või mittetäielikud; 5.1.4. taotleda oma isikuandmete hävitamist või oma isikuandmete töötlemise peatamist, kui töödeldavad isikuandmed on ülemäärased, kui andmesubjekt võtab oma nõusoleku tagasi või kui selleks on mõni muu õigustatud põhjus; 5.1.5. saada andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid, mida andmesubjekt on ettevõttele esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada neid andmeid teisele vastutavale töötlejale või taotleda, et edastaksime vastavad isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav (andmete ülekandmise õigus).

5.2. Seoses jaotises 5.1 sätestatud õigustega võite võtta ühendust ükskõik millise vastutava töötlejaga. Autospirit on vastutav töötleja, kellel on õigus rakendada teie õigusi. Autospirit koos andmekaitseametnikuga annab teile vajalikku teavet ning rakendab teie kui andmesubjekti teisi õigusi kooskõlas õigusaktides ja põhimõtetes sätestatud korraga. 5.3. Põhimõtete jaotises 5.1 sätestatud teabe saamise või tegevusega seoses tuleb teil esitada ükskõik millisele teie isiku tuvastanud vastutavale töötlejale kirjalik taotlus koos isikut tõendava dokumendiga või elektroonilisel teel õigusaktides sätestatud korra kohaselt, mis võimaldaks vastutaval töötlejal teie isik nõuetekohaselt tuvastada. Kui võtate vastutava töötlejaga ühendust kirjalikult, peate lisama notari kinnitatud koopia oma isikut tõendavast dokumendist, välja arvatud juhul, kui kirjalik taotlus esitatakse otse vastutava töötleja töötajatele ning teie isikut on võimalik tuvastada taotluse esitamise ajal.

VI. LÕPPSÄTTED

6.1. Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kaebusi, saate pöörduda vastutava töötleja poole, kirjutades e-posti aadressil info@autospirit.ee, või andmekaitseametniku poole või registreerida oma päring telefonil 6 599 499. Kaebuste korral võite samuti võtta ühendust riikliku andmekaitse inspektsiooniga, ehkki proovime kõik olukorrad koostöös teiega juba enne ära lahendada. 6.2. Põhimõtted vaadatakse üle ning neid uuendatakse vähemalt kord aastas või isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktide muutumisel. 6.3. Vastutavatel töötlejatel on õigus põhimõtetes kirjeldatud reegleid täielikult või osaliselt muuta. Teavitame teid igasugustest muudatustest, avaldades põhimõtted oma veebisaidil. Seetõttu soovitame teil veebisaiti regulaarselt külastada, sest siin on toodud põhimõtete uusim versioon. Viimane uuendus: 06.04.2018