Privaatsuspoliitika

Jeepi, Fiati, Fiat Professionali, Alfa Romeo ja Abarthi kaubamärgi ametlik maaletooja Balti riikides Auto-Bon Ital Oy (edaspidi: meie, ettevõte, Auto-Bon) väärtustame ja kaitseme isikuandmete privaatsust, sellepärast informeerime käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi: privaatsuspoliitika) üksikasjalikult, kuidas me töötleme füüsiliste isikute (edaspidi: teie, andmesubjektid) isikuandmeid, kui te külastate internetis meie kodulehti, esitate kodulehtedel olevate viidete kaudu päringuid, kasutate ametlike esindajate teenuseid või osalete meie organiseeritavatel üritustel.   Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (andmekaitse üldmäärus, edaspidi: AKÜM), muudest isikuandmete kaitset reguleerivatest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast privaatsuspoliitikast.  Oleme selles privaatsuspoliitikas süstematiseeritult välja toonud kõige tähtsama teabe teie isikuandmete kaitse kohta, s.t milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas ja miks me neid kasutame, millistel õiguslikel alustel neid töötleme, kui kaua neid säilitame ja kellele me neid edastame, samuti meie kohustused teie isikuandmete töötlemisel, teie õigused ja nende elluviimise viisid.   Kui külastate meie kodulehte, loeme, et olete tutvunud käesoleva privaatsuspoliitika ning selles märgitud isikuandmete töötlemise eesmärkide, viiside ja korraga. Kui te ei soovi, et teie andmeid töödeldaks selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud moel, ärge kasutage palun kodulehte ega esitage meile mingil muul viisil oma isikuandmeid.  Tähelepanu! Kodulehelt on võimalik jõuda muudele veebilehtedele, mille vastutavad töötlejad võivad olla muud ettevõtted (meie esindajad  United Motors AS, Eurosauto OÜ, Carring AS, Autospirit , UAB Autobrava Motors, UAB Aulit, tootjad Alfa Romeo S.p.A., FCA US LLC, FCA Italy ja S.p.A.), sellepärast soovitame alati tutvuda külastatava veebilehe ja asjaomaste vastutavate töötlejate privaatsuspoliitikaga, et olla kohaselt informeeritud, milliseid toiminguid vastutav töötleja teie isikuandmetega teeb. Kui valite kodulehel konkreetse esinduse ja esitate päringu või registreerute proovisõidule või teenindusse, esitate oma andmed konkreetsele esindusele. Enne päringu esitamist saate tutvuda konkreetse esinduse privaatsuspoliitikaga.   Privaatsuspoliitika on pidevalt muutuv dokument – me võime seda vajaduse korral täiustada, muuta ja uuendada, sellepärast palume teil aeg-ajalt külastada kodulehte, kust leiate alati privaatsuspoliitika värskeima versiooni.   Privaatsuspoliitika viimatised muudatused on tehtud ja kehtivad alates 18. novembrist 2022. a.  Privaatsuspoliitika varasema versiooniga saab tutvuda siin.  

MEIE KONTAKTID 

Teie andmete vastutav töötleja on

Auto-Bon Ital Oy

Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa

info@bassadone.fi 

MILLISTEST ALLIKATEST SAAME TEIE ANDMED? 

Me saame teie isikuandmed teilt, kui te kasutate kodulehte, saadate meile vahetult päringuid, osalete meie organiseeritavatel üritustel.   Samuti (kui õigusaktid võimaldavad seda ja kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks) saab ettevõte teavet muudest allikatest:  
 • meie ametlikelt esindajatelt; 
 • tootjalt;  
 • kindlustusettevõtetelt ja muudelt ametiasutustelt või -isikutelt; 
 • avalikest registritest (erinev avalik informatsioon); 
 • interneti-/sideteenuse pakkujatelt (teie kasutusandmed); 
 • muudelt ametiasutustelt (nt erinevatelt politseiüksustelt, riiklikult maksuametilt, riiklikult andmekaitseinspektsioonilt jms) (teave läbiviidavate uuringute kohta). 
 

MIS EESMÄRGIL JA MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?  

Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:     Eesmärk: kodulehtede administreerimine.  Andmetöötluse õiguslik alus: nõusolek, AKÜMi art 6, lg 1, punkt a.   Isikuandmete kategooriad: küpsiste abil kogutav informatsioon.    Küpsiste kasutus ja andmete kogumine küpsiste abil (sealhulgas konkreetsed kasutatavad küpsised) on sätestatud küpsisepoliitikas, mille leiate iga lehe allosast. 
  Eesmärk: sotsiaalmeedia vahendite juhtimine.  Andmetöötluse õiguslik alus: õigustatud huvi, AKÜMi art 6, lg 1, punkt a.   Isikuandmete kategooriad: teie kommentaarid, tagasiside ja muu informatsioon, mida jagate meie sotsiaalmeedia kontodel.   Kõikidel meie esindatavatel märkidel on sotsiaalmeedias kontod, kus jagatakse konkreetse kaubamärgiga seotud aktuaalset teavet. Kontode kasutajatele kehtivad selle sotsiaalvõrgustiku, kus on ettevõtte konto, privaatsuspoliitika ja reeglid.  Soovitame kolmandate osapoolte privaatsusteatised läbi lugeda ja võtta otse teenuseosutajatega ühendust, kui teil tekib mis tahes küsimusi selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad.  Facebooki privaatsusteatis: https://www.facebook.com/privacy/explanation;  Instagrami privaatsusteatis: https://help.instagram.com/155833707900388;  YouTube'i privaatsusteatis: https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/   Twitteri privaatsusteatis: https://twitter.com/en/privacy  Pinteresti privaatsusteatis: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016 
  Eesmärk: teie poolt kodulehel täidetud päringute haldamine.   Andmetöötluse õiguslik alus: nõusolek, AKÜMi art 6, lg 1, punkt b.  Isikuandmete kategooriad: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, teie valitud esindus, soovitav automudel ja täiendav teave, mille esitate.   Tähelepanu! Teie poolt internetis kodulehel esitatud päringud edastatakse meie ametlikele esindajatele, kes teiega edasi suhtlevad. Ametliku esindaja saate valida ise või see valitakse automaatselt piirkonna järgi, kus elate.  
  Eesmärk: ametlike esindajate osutatavate teenuste kvaliteedikontroll.   Andmetöötluse õiguslik alus: lepingu täitmine, AKÜMi art 6, lg 1, punkt b.   Isikuandmete kategooriad: e-posti aadress, soetatud tooted/teenused, esitatud vastused.   Tootja kehtestatud kvaliteedinõuetest lähtuvalt kontrollime ametlike esindajate osutatavate teenuste kvaliteeti, sellepärast palume teil iga kord, kui olete konkreetse ametliku esindaja juures teenuse ostnud, täita kliendi rahuloluankeedi ja hinnata oma kogemust teeninduse ajal.  
  Eesmärk: ürituste korraldamine.  Andmetöötluse õiguslik alus: õigustatud huvi, AKÜMi art 6, lg 1, punkt a.   Isikuandmete kategooriad: e-posti aadress, pilt (kui üritust filmitakse või pildistatakse).   Kui kutsume teid enda organiseeritavatele üritustele, võidakse seal filmida ja pildistada.  
  Eesmärk: otseturundus.  Andmetöötluse õiguslik alus: nõusolek, AKÜMi art 6, lg 1, punkt a, õigustatud huvi, AKÜMi art 6, lg 1, punkt f.  Isikuandmete kategooriad: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress.   Kui olete nõustunud saama uudiskirja, võib teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutada teile e-postiga, postiga, telefoni teel ja/või lühisõnumitega individualiseeritud informatsiooni saatmiseks toodete, teenuste, allahindluste, pakkumiste, konkursside, ürituste, uudiste, küsitluste ja muude uudiste kohta ning sel eesmärgil teiega kontakteerumiseks. Kogutud informatsiooni kasutatakse üksnes uudiskirja saatmiseks.   Juhindudes õigustatud huvist teavitada oma kliente sarnaste toodete ja/või teenuste ostuvõimalustest võivad ametlikud esindajad teiega ühendust võtta ka ilma nõusolekuta, kui pakutakse nende tooteid või teenuseid (või sarnaseid tooteid/teenuseid) või küsitakse toodete/teenuste kohta arvamust.   Teil on võimalik loobuda saadetavatest otseturundusteadetest, kui klõpsate iga e-kirja allosas olevale lingile või saadate mis tahes hetkel kirja aadressil dpo@modus.group.    Me ei kasuta teie isikuandmete töötlemisel automatiseeritud otsustusprotsesse (sealhulgas profileerimist), mis võivad teile kaasa tuua õiguslikke tagajärgi või avaldada sarnast märkimisväärset mõju. Sellegipoolest me võime teid teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil töödeldes arvata vastavasse kliendikategooriasse, sellepärast on teil õigus nõuda inimsekkumist, et saaksite avaldada oma arvamust või olla sellise liigitamise vastu. 
  Eesmärk: tootja antud garantii avamine, pikendamine.    Andmetöötluse õiguslik alus: lepingu täitmine, AKÜMi art 6, lg 1, punkt b.   Isikuandmete kategooriad: auto registreerimistunnistus, omaniku ees- ja perekonnanimi, registreerimiskuupäev.  
  Eesmärk: klientide kontroll nende kuulumise kohta EL-i sanktsioneeritud isikute nimekirjadesse.   Andmetöötluse õiguslik alus: õiguslik kohustus, AKÜMi art 6, lg 1, punkt c.   Isikuandmete kategooriad: juriidilise isiku juhi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, telefon, e-post, isikut tõendava dokumendi tüüp, vahetud ja kaudsed aktsionärid/osanikud (ees- ja perekonnanimi, isikukood, vahetult omatavate aktsiate/osakute osa, kaudselt omatavate aktsiate/osakute osa, resideerimisriik maksude eesmärgil), kliendi esindaja ametikoht, ees- ja perekonnanimi, volituse alus, kuupäev, koht, allkiri. 
  Eesmärk: tulevaste äripartnerite kontroll null-käibemaksu kohaldamise eesmärgil.  Andmetöötluse õiguslik alus: õiguslik kohustus, AKÜMi art 6, lg 1, punkt c.   Isikuandmete kategooriad: isikut tõendava dokumendi koopia, dokumendid, mis tõendavad, et isiku alaline elukoht ei ole Leedu (näiteks diplomaadi lähetusdokument või residenditõend). 
  Eesmärk: värbamise organiseerimine vabadele töökohtadele.   Andmetöötluse õiguslik alus: nõusolek, AKÜMi art 6, lg 1, punkt a, õigustatud huvi, AKÜMi art 6, lg 1, punkt f.   Tähelepanu! Kogu teave kandidaatide isikuandmete töötluse kohta on esitatud kandidaatide privaatsuspoliitikas: https://www.modus.group/automotive-candidate-privacy-policy-lt-en  
 

KELLELE ME ANDMEID EDASTAME? 

Me võime teie kohta infot avaldada: 

 • Teistele Modus Groupi kuuluvatele äriühingutele. Modus Groupi privaatsusteatisega saate tutvuda siin: https://www.modus.group/privacypolicy 
 • Tootjatele. Meie esindatavate tootjate privaatsusteatistega saate tutvuda siin:  
Stellantis NV (Alfa Romeo S.p.A., FCA US LLC, FCA Italy S.p.A.)  https://www.stellantis.com/en/privacy 
   
 • Meie ametlikele esindajatele Baltimaades (olenevalt sellest, mis riigis ja millise salongi teenuseid kasutate): 
Leedus:  
UAB Autobrava Motors   https://www.autobravamotors.lt/privatumo-politika/  
UAB Aulit   https://autlit.lt/privatumo-politika/  
Lätis: 
SIA Autobrava  https://www.autobrava.lv/privatuma-politika/  
Eestis:   
United Motors AS  https://www.unitedmotors.ee/page/48/privaatsuspohimotted  
Eurosauto OÜ  https://www.eurostauto.ee/firmast/privaatsuspoliitika1  
Carring AS  https://carring.ee/et/privaatsuspoliitika  
Autospirit   https://www.autospirit.ee/privaatsus/  
 • Oma ametialastele nõustajatele ja audiitoritele. 
 • Andmekeskuste, kodulehe administreerimis-e, majutus-, pilve- ja seotud teenuseid osutavatele, tarkvara loovatele, pakkuvatele, toetavatele ja arendavatele äriühingutele, infotehnoloogia infrastruktuuriteenuseid ja sideteenuseid osutavatele äriühingutele. 
 • Reklaami- ja turundusteenuseid osutavatele äriühingutele. 
 • Seaduses sätestatud korras riiklikele institutsioonidele: riiklikule maksuametile, registrikeskusele, sotsiaalkindlustusfondile, töötukassale jm. 
 • Õiguskaitseinstitutsioonidele vastavalt nende esitatud palvele või meie initsiatiivile, kui on kahtlus, et on toime pandud süütegu, samuti kohtutele ja muudele vaidluste menetlemise institutsioonidele; maksuhalduritele. 
Privaatsusteatises märgitud saajate loend või saajate kategooriad võivad muutuda, seega kui soovite olla kursis oma isikuandmete saajate muutustega, teatage meile sellest e-kirjaga aadressil dpo@modus.group, märkides „Soovin saada infot oma isikuandmete saajate muutuse kohta, ees- ja perekonnanimi“.   

ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE RIIKIDELE 

Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele riikidele üksnes kehtivate õigusaktide nõuete kohaselt.  Kui tekib vajadus edastada teie isikuandmed kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile garantiiteeninduse ja/või muudel selles privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel, järgitakse igal juhul ühte järgnevatest tingimustest: (i) andmed edastatakse riiki, mis on tunnistatud sobivaks (Euroopa Komisjon kinnitab kolmandad riigid, mis vastavad kehtestatud turvatasemele); (ii) andmete edastamisel rakendatakse õigusaktides märgitud kohaseid turvameetmeid (nt õiguslikult kohustuslikud ja täitmisele kuuluvad riigiasutuste omavahelised dokumendid; andmekaitse üldmääruse artikli 47 järgi äriühingute jaoks kohustuslikud reeglid; andmekaitse standardtingimused, mille Euroopa Komisjon võtab vastu andmekaitse üldmääruse artikli 93 lõikes 2 märgitud menetlusprotseduuri kohaselt); (iii) kui andmeid ei ole võimalik edastada eelnimetatud alapunktide järgi, siis järgitakse muid õigusaktide sätteid, mis võimaldavad kõrvalekaldeid.   

ISIKUANDMETE TURVALISUS 

Teie isikuandmete töötlemisel juhindutakse andmekaitse üldmäärusest, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitseseadusest ja muude õigusaktide nõuetest. Rakendame teie isikuandmete töötlemisel organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või seadusvastase hävitamise, muutmise, avaldamise ning mis tahes muu seadusvastase töötluse eest.   

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NEID KASUTADA? 

Kui me töötleme teie isikuandmeid selles privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel või kui teil on alust arvata, et me töötleme teie isikuandmeid, on teil kui andmesubjektil järgmised AKÜMis sätestatud õigused:   õigus teada (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemise kohta;  õigus tutvuda – saada kinnitus, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ja kui töödeldakse, siis paluda oma isikuandmetega tutvumist ja saada nende koopia;  õigus parandada – paluda ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamist;  õigus mitte nõustuda enda isikuandmete töötlemisega;  õigus tühistada oma nõusolek, kui töötleme andmeid teie nõusolekul;  õigus piirata – paluda üleliigsete või ebaseaduslikult töödeldavate isikuandmete piiramist;  õigus andmed kustutada / olla unustatud – paluda kustutada ebaseaduslikult töödeldavad isikuandmed või isikuandmed, mis ei ole enam vajalikud selleks, et saavutada eesmärgid, milleks neid koguti või muud moodi töödeldi;  õigus üle kanda – saada oma isikuandmed süstematiseeritud arvutiloetavas formaadis ja edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale;   õigus kaevata – esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile (Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee), (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, e-posti aadressil ada@ada.lt), kuid kõigepealt soovitame pöörduda meie poole – püüame kõikidele teie avaldustele koos teiega lahenduse leida.  Oma õiguste realiseerimiseks võite meile esitada avalduse privaatsuspoliitika üleosas märgitud kontaktandmetel.   Avalduse esitamisel peate teie kui andmesubjekt tõendama oma isikusamasust ühel järgnevatest viisidest: 
 • kui esitate avalduse meie töötajale, peate ühtlasi esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi; 
 • kui esitate avalduse posti teel või kulleriga, peate sellele lisama kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, mis on kinnitatud õigusaktides sätestatud korras; 
 • kui esitate avalduse elektroonilisel teel, peate selle kinnitama elektrooniliste sidevahendite abil, mis võimaldavad isiku kohaselt identifitseerida (nt mobiilne allkiri, kvalifitseeritud digiallkiri vms). 

KAS TEIL ON VÕIMALIK OMA ISIKUANDMEID MITTE ESITADA JA/VÕI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA MITTE NÕUSTUDA? 

Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse selleks, et osutada operatiivselt ja kohaselt teenuseid ning reageerida teie kui kliendi päringutele, palvetele ja kaebustele. Kui te oma andmeid ei esita, esitate vigased andmed või keeldute nende edasisest esitamisest, ei saa me kohaselt reageerida teie päringutele, palvetele ja kaebustele ega muudele nõuetele, mis eeldavad meie tegutsemist.  

MEIE KODULEHED INTERNETIS 

Loend meie hallatavatest kodulehtedest, mille külastamisel kohaldub käesolev privaatsusteatis:  
1.   www.fiat.lt   https://www.fiat.lt/privatumo-politika/  
2.   www.fiat.lv   https://www.fiat.lv/privatuma-politika-2/  
3.  www.fiat.ee  https://www.fiat.ee/privaatsuspoliitika/  
4.  www.fiatprofessional.lt   https://www.fiatprofessional.lt/privatumo-politika/  
5.  www.fiatprofessional.lv  https://www.fiatprofessional.lv/privatuma-politika-2/  
6.  www.fiatprofessional.ee  https://www.fiatprofessional.ee/privaatsuspoliitika/  
7.  www.Jeep.lt   https://www.jeep.lt/privatumas/  
8.  www.jeep.lv  https://www.jeep.lv/privatuma-politika/  
9.  www.jeep.ee  https://www.jeep.ee/privaatsuspoliitika/  
10.  www.alfaromeo.lt  https://www.alfaromeo-official.lt/privatumo-politika/  
11.  www.alfaromeo.lv   https://www.alfaromeo.lv/privatuma-politika/  
12.  www.alfaromeo.ee  https://www.alfaromeo.ee/privaatsuspoliitika/  
 

PRIVAATSUSPOLIITIKA LÕPP