Privaatus poliitika

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Autobrava privaatsuspõhimõtted (edaspidi põhimõtted) reguleerivad teie isikuandmete töötlemisega seotud olulisemaid põhiprintsiipe ja reegleid veebisaidi www.fiat.ee (edaspidi veebisait) kasutamise ajal.
1.2. Need põhimõtted:

1.2.1. kehtivad veebisaidi külastamise ja veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste ostmise korral;
1.2.2. on mõeldud teie isikuandmete kaitsmiseks loata kasutamise eest;
1.2.3. määratlevad teie isikuandmete vastutava töötleja kohustused;
1.2.4. selgitavad, kuidas ja mis põhjusel veebisait teie isikuandmeid kogub, kasutab ning säilitab (töötleb);
1.2.5. teavitavad teid õigustest, mis teil andmesubjektina on, samuti viisidest, kuidas te nimetatud õigusi kasutada saate.

1.3. Põhimõtetes kasutatud määratlused:

1.3.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud (teadaoleva) füüsilise isiku kohta või isiku kohta, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada (andmesubjekt), eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, e-posti aadress, võrguidentifikaator (IP-aadress) ja muud andmed või omadused.
1.3.2. Andmesubjekt (teie) on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse põhimõtetes esitatud alustel ja eesmärkidel.
1.3.3. Vastutavad töötlejad (meie või igaüks meist eraldi – vastutav töötleja) – UAB Autobrava Vilnius (juriidilise isiku kood 125481247, registreeritud aadress: Ozo g. 10A, Vilnius, LT-08200, mis töötlevad teie isikuandmeid üldotstarbeliselt ja üldiste meetoditega.

1.4. Teie isikuandmete töötlemisel järgitakse Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadust, muid isikuandmete töötlemist ja kaitset, samuti õigusvastavust ja nõuetekohast rakendamist reguleerivaid seadusi ja õigusakte, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

II. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSPRINTSIIBID

2.1. See, millist teavet me teie kohta kogume, sõltub sellest, millist teavet te meile enda kohta esitate, kui pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks veebisaidil registreerute, küpsiste kasutamisega nõustute ja/või uudiskirjadega liitute.
2.2. Teil pole kohustust veebisaidi kasutamise ajal meile isikuandmeid anda, aga sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik lasta teil veebisaidil pakutavaid tooteid ja/või teenuseid osta.
2.3. Üldjuhul tegelevad veebisaidi kasutamise käigus esitatud andmete kogumise ja edasise töötlemisega põhimõtete jaotises 1.3.3 sätestatud vastutavad töötlejad.
2.4. Kogume isikuandmeid, mida meile esitate veebisaidi kasutamise ja veebisaidil registreerimise käigus, et osta pakutavaid tooteid ja/või teenuseid. See hõlmab järgimisi andmeid.

2.4.1. Põhiandmed nagu nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber.
2.4.2. Registreerimisega seotud andmed veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks – tellitud toode/teenus, auto mudel, sõiduki registreerimismärk, teave otseturunduse eesmärgil andmete töötlemisega nõustumise või mittenõustumise kohta (meie uudiskirjaga liitumise korral) ja muud seotud andmed.
2.4.3. Muud veebisaidi kasutamisega seotud andmed – andmed, mis on kogutud küpsiste ja sarnaste internetis brausimise jms tehnoloogiate kasutamisega.

2.5. Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult põhimõtete jaotises 1.4 sätestatud õigusaktide alusel ning õigusaktides esitatud vastavatel eesmärkidel allpool täpsustatud moel:

2.5.1. registreerimise (tellimuse) täitmiseks veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenuste ostmiseks;
2.5.2. teie nõusoleku saamiseks, et teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel.

2.6. Kõikidel eelnimetatud juhtudel töötleme teie isikuandmeid sellises ulatuses, mis on vajalik konkreetsete ja selgelt määratletud õiguslike eesmärkide saavutamiseks, tagades ka andmesubjekti privaatsuse kaitse.
2.7. Tagame isikuandmete täpse, ausa ja seadusliku töötlemise, samuti isikuandmete töötlemise ainult enne isikuandmete kogumist paikapandud eesmärkidel, et isikuandmeid töödeldaks rangelt kooskõlas õigusaktides sätestatud selgete ja läbipaistvate nõuetega, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist.
2.8. Säilitame registreerimise käigus esitatud ning põhimõtete jaotistes 2.4.1 ja 2.4.2 kirjeldatud andmeid (välja arvatud otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek) kuni 3 (kolm) kuud, kui esitate oma isikuandmed proovisõiduks registreerimise ajal, ja kuni 6 (kuus) kuud, kui esitate oma isikuandmed parandustöödeks registreerimise ajal, alates hetkest, kui oma andmeid veebisaidi kaudu meile esitate.
2.9. Me ei säilita põhimõtete jaotises 2.4.3 sätestatud andmeid kauem kui dokumendi jaotises 4.1 nimetatud küpsiste kasutamise põhimõtetes sätestatud perioodiks.
2.10. Me ei säilita teie isikuandmeid põhimõtetes ettenähtust kauem, kui õigusaktides pole sätestatud pikem periood isikuandmete säilitamiseks.
2.11. Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja ohutult. Vastutavad töötlejad kehtestavad isikuandmete töötlemise meetmed ja võtavad andmete töötlemise ajal õigusaktides sätestatud nõuetekohaseid tehnilisi ja korralduslikke andmekaitsemeetmeid, et kaitsta töödeldud isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmete töötlemisel esineda võivatest ohtudest lähtudes kehtestatakse kohased meetmed.
2.12. Juhime tähelepanu, et kui lähete kokkulepitud ajal vastutavate töötlejate pakutavate toodete ja/või teenuste müügipunkti ning sõlmite toodete ja/või teenuste ostu-müügilepingud, töödeldakse teie isikuandmeid sõlmitud lepingutes sätestatu kohaselt.

III. OTSETURUNDUSE (UUDISKIRJA) TINGIMUSED

3.1. Kui nõustusite tellima meie uudiskirja, kasutame teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit teile e-postiga, postiga, lühisõnumitega, telefoni teel üldise ja/või individualiseeritud (automatiseeritud lahendustel – profileerimisel põhineva) informatsiooni saatmiseks toodete, teenuste, allahindluste, pakkumiste, konkursside, ürituste, uudiste, küsitluste ja muude uudiste kohta (võtame teiega sel eesmärgil ühendust). Kogutud informatsiooni kasutatakse üksnes uudiskirja saatmiseks.
3.2. Üldiste turunduspakkumistega saadetakse teile üldist laadi informatsiooni, mida andmevaldajad jagavad enda kõikidele klientidele.
3.3. Individualiseeritud turunduspakkumiste korral võidakse teid teie huvi alusel andmevaldajate konkreetsete teenuste ja/või toodete vastu ning nende ostuajaloo, andmevaldajate korraldatavates küsitlustes, konkurssidel ja üritustel osalemise andmete ja muude sarnast laadi tunnuste alusel (andmevaldajate salongide või veebilehtede külastuse ajal, e-posti või telefoni teel või muul viisil) liigitada automatiseeritud lahenduste (profileerimise) abil vastavasse andmevaldajate kliendikategooriasse. Sellisel juhul saadetakse üldise sisuga teavet üksnes andmevaldajate vastavale kliendikategooriale.
3.4. Andmevaldajad võivad teiega ühendust võtta ka ilma käesoleva poliitika punktis 3.1. sätestatud nõusolekuta, kui pakutakse andmevaldajate tooteid või teenuseid (või sarnaseid tooteid/teenuseid) või küsitakse toodete/teenuste kohta arvamust. Viimasel juhul loovad andmevaldajad teile kergesti realiseeritava võimaluse mitte nõustuda vastavat laadi teadete saamisega.
3.5. Meie uudiskiri saadetakse andmevaldajate poolt. Me võime teie e-posti aadressi edastada eriteenuseid osutavatele kolmandatele isikutele üksnes selleks, et saata teile suunatud uudiskiri.
3.6. Andmete (e-posti aadress ja telefoninumber) töötlemise tähtaeg käesoleva poliitika punkti 3.1. ja/või 3.4. alusel on 3 aastat, kuid mitte kauem kui teie nõusoleku kehtivus.
3.7. Teil on võimalik loobuda käesoleva poliitika punkti 3.1. ja/või 3.4. alusel saadetavast uudiskirjast, kui teatate loobumissoovist e-posti aadressil info@autobrava.lt või klõpsate uudiskirja allosas olevale lingile.

IV. KÜPSISED

4.1. Küpsiste ja muude sarnaste internetis brausimise tehnoloogiate kasutamisega kättesaadavaid andmeid kogutakse kooskõlas küpsiste kasutamise põhimõtetega.
4.2. Küpsiste kasutamist saab reguleerida brauseri seadete muutmise või muu kaudu.

V. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

5.1. Juhime tähelepanu, et andmesubjektina on teil järgmised õigused:

5.1.1. olla teadlik isikuandmete töötlemisest (saada teavet);
5.1.2. saada teavet selle kohta, millistest allikatest ja mis tüüpi isikuandmeid kogutakse, millisel eesmärgil neid töödeldakse ja millistele andmete vastuvõtjatele isikuandmed avalikustatakse või avalikustati;
5.1.3. taotleda töödeldud isikandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed ja/või mittetäielikud;
5.1.4. taotleda oma isikuandmete hävitamist või oma isikuandmete töötlemise peatamist, kui töödeldavad isikuandmed on ülemäärased, kui andmesubjekt võtab oma nõusoleku tagasi või kui selleks on mõni muu õigustatud põhjus;
5.1.5. saada andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid, mida andmesubjekt on ettevõttele esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada neid andmeid teisele vastutavale töötlejale või taotleda, et edastaksime vastavad isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav (andmete ülekandmise õigus).

5.2. Seoses jaotises 5.1 sätestatud õigustega võite võtta ühendust ükskõik millise vastutava töötlejaga. UAB Autobrava Vilnius on vastutav töötleja, kellel on õigus rakendada teie õigusi. UAB Autobrava Vilnius koos andmekaitseametnikuga annab teile vajalikku teavet ning rakendab teie kui andmesubjekti teisi õigusi kooskõlas õigusaktides ja põhimõtetes sätestatud korraga.
5.3. Põhimõtete jaotises 5.1 sätestatud teabe saamise või tegevusega seoses tuleb teil esitada ükskõik millisele teie isiku tuvastanud vastutavale töötlejale kirjalik taotlus koos isikut tõendava dokumendiga või elektroonilisel teel õigusaktides sätestatud korra kohaselt, mis võimaldaks vastutaval töötlejal teie isik nõuetekohaselt tuvastada. Kui võtate vastutava töötlejaga ühendust kirjalikult, peate lisama notari kinnitatud koopia oma isikut tõendavast dokumendist, välja arvatud juhul, kui kirjalik taotlus esitatakse otse vastutava töötleja töötajatele ning teie isikut on võimalik tuvastada taotluse esitamise ajal.

VI. LÕPPSÄTTED

6.1. Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kaebusi, saate pöörduda vastutava töötleja poole, kirjutades e-posti aadressil info@autobrava.lt , või andmekaitseametniku poole või registreerida oma päring telefonil . Kaebuste korral võite samuti võtta ühendust riikliku andmekaitse inspektsiooniga, ehkki proovime kõik olukorrad koostöös teiega juba enne ära lahendada.
6.2. Põhimõtted vaadatakse üle ning neid uuendatakse vähemalt kord aastas või isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktide muutumisel.
6.3. Vastutavatel töötlejatel on õigus põhimõtetes kirjeldatud reegleid täielikult või osaliselt muuta. Teavitame teid igasugustest muudatustest, avaldades põhimõtted oma veebisaidil. Seetõttu soovitame teil veebisaiti regulaarselt külastada, sest siin on toodud põhimõtete uusim versioon.

Viimane uuendus: 06.04.2018